Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Záložné podmienky a informácie

Záložné podmienky

 1. Predmetom záložnej zmluvy môžu byť len veci (§ 118 ods. 1 a § 119 ods. 1 Obč. zákonníka), o ktorých záložca (fyzická osoba alebo štatutárny orgán právnickej osoby) vyhlási, že sú jeho výlučným, ničím neobmedzeným vlastníctvom a nie sú predmetom inej záložnej zmluvy.
 2. Záložné právo zabezpečuje pohľadávku záložne spolu s jej príslušenstvom (§ 121 ods. 3 Obč. zákonníka) voči záložcovi alebo voči záložnému dlžníkovi, ak je ním osoba rozdielna od záložcu. Príslušenstvo pohľadávky sa za zmluvné obdobie tvorí na základe počtu kalendárnych dní v zmluvnom období a príslušnej úrokovej miery. Poplatok za spracovanie a poskytnutie úveru je €1,00, ktorý je jednorázový, a neúčtuje sa opakovane, pri predĺžení splatnosti úveru.
 3. Tabuľka úrokových sadzieb (tabuľka je dostupná na predajnom mieste)
 1. Predĺženie záložnej doby je možné len vzájomnou dohodou pred jej uplynutím na návrh záložného dlžníka, ak súčasne je zaplatené zročné príslušenstvo pohľadávky, avšak maximálne jeden (1) rok. Po tejto lehote predmet prepadáva v prospech záložne.
 2. Ak záložný dlžník do konca záložnej doby, alebo do doby predĺženej dohodou podľa bodu 4 neobnoví pohľadávku spolu s jej zročným príslušenstvom, založený predmet prepadáva v prospech záložne, ktorý sa stáva jej výlučným vlastníkom a môže s nim naložiť podľa svojho uváženia. Záložca má predmet zálohy poistený na vopred dohodnutú sumu, ktorá je zhodná s výškou poskytnutej pôžičky, ak to nie je ustanovené inak, čo však musí byť vyznačené na zmluve. V prípade, že záložňa nevie záložcovi vrátiť predmet zálohy, záložca má nárok na rozdiel medzi poistnou sumou a pôžičkou bez naráta­nia príslušenstva. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na vecnom vyrovnaní.
 3. Súčasťou záložnej zmluvy je dohoda, s ktorou záložca súhlasí, aby nároky záložne zabezpečené zálohou boli uspokojené priamym predajom predmetu záložnej zmluvy za predpokladu, že záložca neprevezme predmet zálohy najneskôr v deň uvedený v záložnej zmluve.
 4. O tom, či sa určitá vec môže stať predmetom záložnej zmluvy rozhoduje poverený zamestnanec záložne. Zamestnanec alebo majiteľ má nárok odmietnuť danú vec, bez udania dôvodu. Na prevzatie veci do zálohy nie je právny nárok. Predmetom záložnej zmluvy nemôžu byť poškodené a nekompletné veci ako aj veci, ktoré nie sú funkčné, taktiež zbrane, strelivo, omamné látky, tabakové výrobky, drogéria a výrobky zdraviu nebezpečné. Vec, ktorá je v záručnej dobe sa musí odovzdať aj s listinami umožňujúcimi uplatnenie záruky. Záložca je povinný daný predmet a jeho funkcie i funkčnosť predviesť na výzvu povereného zamestnanca, alebo majiteľa.
 5. Posledný deň, kedy je možné požadovať vrátenie zálohu sa osobitne neoznamuje.
 6. Výber veci zo záložne je možný len osobne na OP alebo na splnomocnenie s OP.
 7. Za stratu zmluvy a vyhľadanie v evidencii účtujeme 1,33 €, čo je splatné ihneď pred aktom.
 8. Uvedené záložné podmienky je možné zmeniť pred uzavretím záložnej zmluvy.
 9. Záložca podpisom záložnej zmluvy čestne prehlasuje, že súhlasí zo záložnými podmienkami, že si tieto podmienky riadne prečítal a, že založený tovar nadobudol čestným spôsobom. Ak záložňa zistí počas doby, pokiaľ je predmet v zálohe, že daná vec pochádza z trestnej činnosti, nahlási túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní, a záložná zmluva tým stráca platnosť, pričom záložňa má právo vymáhať od záložcu súdnou cestou výšku poskytnutej pôžičky a úroky z omeškania, pokiaľ bude založený tovar odňatý orgánmi činnými v trestnom konaní.
Záložné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. Marca 2008.
TOPlist